O škole

Vize školy:
Učíme rádi. Jsme průvodci otevření novým trendům, respektující rozvoj a individualitu, partnerství a soulad.

Slezské gymnázium je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Slezské gymnázium je veřejnou školou, která poskytuje ve čtyřletém studijním cyklu úplné střední vzdělání. Velikost školy umožňuje osobní poznání a blízký vztah prakticky mezi všemi vyučujícími a žáky, respektování individuálních vlastností a osobní přístup k žákům. Neanonymní postavení žáka lépe usnadňuje i výchovné působení na žáka ze strany učitele.

Oficiální název:
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Ředitelka školy (statutární orgán):
Ing. Milada Pazderníková

Zřizovatel školy:
Moravskoslezský kraj

Vyučované obory: kód oboru 79-41-K/41 Gymnázium

IZO školy: 108035743

Red IZO: 600017265

Kapacita školy: 510 žáků

Bankovní spojení školy: KB Opava, číslo účtu 19-674050207/0100

IČ školy: 47813075

DIČ školy: CZ47813075

ID datové schránky: iykfcep

Typ datové schránky: Právnická osoba

Historie školy
Slezské gymnázium navazuje na tradici Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova, které v Opavě vzniklo roku 1968 rozšířením původní vojenské školy o jeden maturitní ročník studia. V devadesátých letech se vojenské školství začalo soustřeďovat ve Vyškově. To dovolilo pomýšlet na zřízení nejprve civilní větve vojenského gymnázia, která zde skutečně k 1. září 1991 vznikla. Dnem 1. srpna 1993 zahájilo činnost již samostatné gymnázium, jehož prvním ředitelem se stal RNDr. František Kuděla. Fungovalo ve stejné budově jako vojenské gymnázium „a většina pedagogického sboru v něm nerušeně pokračovala ve své práci, tentokrát daleko víc ve prospěch města a regionu“.
V roce 2002 obdržela škola čestný název Slezské gymnázium.
Od roku 2003 funguje Slezské gymnázium pod vedením Ing. Milady Pazderníkové. S novým managementem přicházejí i nové impulzy pro rozvoj. V roce 2004 bylo založeno Slezské jazykové centrum při Slezském gymnáziu, které nabízí nejrůznější jazykové kurzy žákům i opavské veřejnosti. Škola získala v roce 2004 status Univerzitního gymnázia Slezské univerzity Opava, s níž navázala úzkou spolupráci. 
Velká změna přišla v roce 2007, kdy se škola přestěhovala do prostor komplexu secesních budov na křižovatce ulic Komenského, Zámecký okruh a Těšínská. Interiéry prošly rozsáhlou rekonstrukcí, aby co nejlépe splňovaly edukační účely.
Škola během své existence získala četné sociální partnery. Dlouholetá spolupráce se rozvíjí s Maticí slezskou, Českým svazem bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou, občanskými sdruženími Člověk v tísni a PANT.

Současnost
V současnosti na Slezském gymnáziu studuje více než 350 žáků v 12 třídách čtyřletého studia. V pedagogickém sboru působí 30 pedagogických pracovníků.
Naše škola si vždy zakládala na rodinné atmosféře vytvořené mezi učiteli a žáky. Na budování pozitivního klimatu školy se podílejí opravdu všichni. Přispívají k němu také společné akce, například odborné exkurze, projektové dny, divadelní a filmová představení, besedy, festivaly a zahraniční poznávací zájezdy. Naši žáci rovněž nezahálejí. Svědčí o tom aktivity organizované školními kluby ZIP, Lampion a Anglický klub, nebo divadelním souborem Bez názvu. Nezapomínáme ani na sportovní aktivity. Naši žáci nás pravidelně reprezentují v atletice, volejbalu, basketbalu, florbalu, přespolním běhu, plavání, stolním tenise atd.
Nejsme pilotním gymnáziem, proto podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) vyučujeme od roku 2009/2010. Zatím poslední aktualizace ŠVP byla provedena od září 2014. Pro zařazení průřezových témat využíváme také společné aktivity v jednotlivých ročnících:
1. ročník – adaptační kurz a zimní ozdravný pobyt s lyžařským zaměřením
2. ročník – letní ozdravný pobyt s výukou cyklistických, turistických a vodáckých
dovedností
3. ročník – odborná exkurze Pálavou s historicko-přírodovědnou náplní
4. ročník – odborná exkurze do Prahy s kulturně společenskou náplní
Slezské gymnázium podporuje rozvoj jazykových kompetencí svých žáků posílením hodinové dotace výuky cizích jazyků, ale také organizací zahraničních jazykových pobytů. 
Vycházíme vstříc požadavkům našich žáků i v oblasti přírodních věd. Zájemci se účastní přírodovědných olympiád, matematických soutěží, logické olympiády. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou pořádáme Matematické pátky pro žáky všech opavských škol. Spolupráce s dalšími vysokými školami se dlouhodobě rozvíjí. Slezské gymnázium se v roce 2017 stalo rovněž fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Stranou nezůstává ani společenskovědní oblast. Nadstandardní aktivitou je spolupráce s opavskou Mateřskou školou Eliška, která se stará o handicapované děti. Naši žáci již také získali renomé jako organizátoři přednášek o poruchách příjmu potravy v rámci skupiny HELP P3. V posledních letech přináší škole patrně největší ohlas projekt Emise, který získal záštitu ministra životního prostředí a inspiroval zákonodárce ke změně legislativy v této oblasti.