ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY PRO MATURANTY OD 11. 5. 2020

Výběr z materiálu MŠMT k základním provozním podmínkám v souvislosti s přípravou žáků 4. ročníku na vykonání maturitní zkoušky v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

Maturita
Pro účely konání maturitních zkoušek ve středních školách bude připraven samostatný materiál reagující na aktuální epidemiologickou situaci.

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). ,
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole, pohyb před školou, odchod ze školy
• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
• Před školou dodržovat odstupy 2 metry
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

V budově školy
• Minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

Učebny, kde bude probíhat příprava na maturitu
• 4.A učebna 206 (příp. též 205)
• 4.B učebna 306 (příp. též 303)
• 4.C učebna 136 (příp. též 107)

V učebně
• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
• Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici v učebně.
• V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i v učebně.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení (viz zde), které je možné podepsat před vstupem do školy.

Kategorie: Aktuality