Naše jednání s MŠMT o maturitách

Ve dnech 5. – 7. října 2012 proběhla v Praze diskuze o státních maturitách v rámci zasedání Sdružení gymnaziálních samospráv ČR. Slezské gymnázium je členem tohoto sdružení, proto mohlo na jednání vyslat své zástupce – Šimona Pepříka s Lenkou Gollovou ze čtvrtého ročníku a Martina Bártu z druhého ročníku. Zasedání probíhala v budově MŠMT, Senátu i Gymnázia Jana Palacha a cílem bylo vytvořit jednotné stanovisko českých gymnázií. Vzniklý dokument se dále dostal do rukou samotného Ministerstva školství a naše názory budou brány v potaz při následujících debatách o podobě státních maturit. Společně s námi se zasedání zúčastnil také vedoucí oddělení středoškolského vzdělávání MŠMT Petr Bannert, stínový ministr školství Marcel Chládek, zástupce ředitele Gymnázia Jana Palacha Josef Končela a hodnotitelka CERMATu Olga Tůmová.

Z informací, jež nám poskytl pan Bannert, vybíráme: ve školním roce 2013/2014 bude státní část maturitní zkoušky pouze v jedné úrovni, která bude odpovídat loňské základní úrovni. Testování proběhne stejnou formou jako předešlý rok, například v cizích jazycích se tedy bude jednat o komplexní test. Žáci si povinně volí český jazyk a vybírají si ze dvou povinně volitelných předmětů, a to matematiky a cizího jazyka. Slohové práce z českého jazyka je v plánu od roku 2014 opět opravovat centrálně, neboť výsledky slouží k efektivnímu srovnání kvality středních škol. Profilové zkoušky jsou prozatím omezeny na počet maximálně tří předmětů. Na rok 2015 se uvažuje o znovuzavedení dvouúrovňové maturity, kdy se diskutuje o možnosti povinné vyšší úrovně pro gymnázia a zvažuje se také zavedení formy elektronického skládání maturitní zkoušky, problémem je však nedostatečné vybavení SŠ. Otázka dublování předmětů, tj. maturita např. z AJ ve státní i školní části, se předává do rukou ředitelů škol, kteří rozhodnou, zda jejich žáci mohou, či nemohou maturovat tímto způsobem.

V rámci našeho sdružení se diskutovalo zejména o počtu zkoušek ve státní části a slohové práci. Po dlouhých debatách se nám podařilo přesvědčit ostatní studenty o nepotřebnosti matematiky ve společné části, neboť dbáme na individualitu studentů, a shodli jsme se na výběru z více předmětů. Ohledně slohové práce jsme si jednohlasně odhlasovali, že by z nabídky útvarů měl být vyškrtnut např. pracovní postup, protože neprokazuje stylistické schopnosti studenta. Namísto toho požadujeme zavedení a přejetí jiných argumentačních útvarů, jako je esej či disertace. Maturitní vysvědčení by dále nemělo obsahovat známky v rozmezí 1 – 5, protože je příliš nekonkrétním ukazatelem, vhodnější by bylo procentuální vyjádření a percentil.

Sdružení gymnaziálních samospráv ČR v rámci zasedání vypracovalo usnesení s následujícími návrhy a doporučeními předanými MŠMT:

1) Společná část maturitní zkoušky sestává ze dvou zkoušek; povinná – český jazyk a literatura, a povinně volitelná – z nabídky cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ a informatika.
2) U obou zkoušek se zachovává pouze jediná úroveň obtížnosti; didaktický test je koncipován širokopásmovou formou.
3) Slohové práce jsou vyhodnocovány centrálně v rámci nejvýše jednoho kraje; silněji akceptujeme ekonomický aspekt věci a chceme zamezit plýtvání finančními prostředky při distribuci prací.
4) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, s. r. o., při přípravě témat a útvarů slohových prací zohledňuje potřebu zlepšovat argumentační schopnosti a podněcovat kritické myšlení žáků ve smyslu častějšího zařazení argumentačních slohových útvarů a více společensky diskutovaných témat.
5) Specifikace zkoušek profilové části a možnost zapovědět studentům dublování zkoušek zůstává v plné kompetenci ředitele školy.
Lenka Gollová, 4. B

Kategorie: Základy společenských věd