Přijímací řízení ve šk. roce 2011/12 pro 4leté studium 79-41-K/41 Gymnázium

S ohledem na novelu školského zákona jsou stanoveny pro 1. kolo přijímacího řízení dva termíny přijímacích zkoušek : 23. a 24. 4. 2012, náhradní termín: 16. 5. 2012 (pokud by se uchazeč z vážných důvodů nemohl dostavit v řádném termínu).

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 90.

 

Podíl jednotlivých částí přijímacího řízení v %

Test z českého jazyka

30

Test z matematiky

30

Prospěch na ZŠ

30
Vědomostní, sportovní a umělecké soutěže (olympiády)  10

C e l k e m

100

Přijímací zkoušky budou konat všichni žáci bez ohledu na prospěch v základní škole, tzn. také žáci, kteří byli na vysvědčení v posledních dvou ročnících docházky v základní škole ve všech předmětech klasifikováni stupněm výborný.

Výsledky testů budou v přijímacím řízení zohledněny u všech uchazečů bez ohledu na prospěch v ZŠ.

Uchazeči se zdravotním postižením či znevýhodněním musejí tuto skutečnost při podání přihlášky ke studiu písemně doložit potvrzením školského poradenského zařízení s udáním doporučení postupu při konání přijímací zkoušky.

Nejnovější informace z KVICu

Další informace
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/sk_prijimaci_rizeni_01.html

Formulář přihlášky ke studiu (denní studium) je ke stažení na
http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium