Den humanity

p1010026.jpgV úterý 31. března 2009 neprobíhala na Slezském gymnáziu řádná výuka. Přesto se však naši žáci hodně naučili. Díky iniciativě studentů třetího ročníku, kteří navštěvují multikulturní seminář pod vedením Mgr. Kateřiny Hertlové a Mgr. Kamily Tkáčové, proběhl totiž na naší škole Den humanity.
Vznik nápadu a prvotní impulz k jeho realizaci vysvětlila Mgr. Kamila Tkáčová takto: „Letošního roku byla do prvního ročníku přijata nevidomá studentka Veronika Dohnalová. Zatímco učitelé byli alespoň v minimální míře s podmínkami života nevidomých seznámeni, žákům podobnou přípravu nikdo neposkytl. Rozhodli jsme se tedy tento nedostatek napravit. Cílem Dne humanity bylo zprostředkovat všem, kdo mají zájem rozšířit si obzory, vhled do problematiky života s handicapem.“
Celý program Dne humanity směřoval k naplnění vytčených cílů, přičemž byl velký důraz kladen na osobní zkušenost. Studenti prvního a druhého ročníku absolvovali po šesti stanovištích, studenti třetího a čtvrtého ročníku z kapacitních důvodů o jedno méně. Poučení se našim žákům dostalo nejprve formou přednášek a besed, jež vedli lidé, kteří sami handicap úspěšně překonávají, a ti, kteří jim při tom nabízejí pomocnou ruku – tedy asistenti, pracovníci specializovaných center či vyučující speciálních vzdělávacích zařízení. Velmi cenné byly informace, které studenti získali z prezentací Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, ZŠ Havlíčkova, MŠ Eliška, Charity Opava nebo organizace Medicco. Samostatnou kapitolu pak tvořil blok věnovaný paralympionismu, včetně besedy s paralympioniky.
Organizátoři z řad našich studentů ale připravili i pestrou škálu zážitkových aktivit. Po každém přednáškovém bloku následovala praktická část. Studenti Slezského gymnázia si mohli vyzkoušet a osahat nejrůznější pomůcky pro nevidomé, od plastických map centra Opavy až po indikátor barvy, který pomáhá zrakově postiženým orientovat se ve vlastním šatníku. Studenti se seznámili s principem Braillova písma a využitím počítače při vzdělávání nevidomých. Jinde se zase účastník se zavázanýma očima musel spolehnout na navigaci kamaráda a projít překážkovou dráhu. Nutno říct, že pojmy pravá a levá stále v jisté části populace pevně nezakotvily:). I mnohé další aktivity nutily studenty obejít se beze zraku. Za úkol měli poznat spolužáky po hlase nebo identifikovat pokrm pouze po čichu. Zajímavým prvkem pro mnohé jistě bylo seznámení se schopnostmi slepeckého psa, o nichž si s nimi povídala paní Schmiedová. Program Dne humanity se však nesoustředil jen na život nevidomých. Stanoviště byla věnována také praxi života neslyšících. Studenti si vyzkoušeli, zda se dokáží domluvit beze slov, pronikli do základů znakového jazyka a zhlédli ukázku divadla neslyšících. Další okruh se pak věnoval překonávání bariér tělesného postižení. Velký úspěch sklidila jízda na dvojkole a pokus o zápas ve fotbale hendikepovaných, tzv. goalballu. Bylo také možno vyzkoušet si pohyb na invalidním vozíku. Lyričtější ladění mělo stanoviště, kde si zájemci mohli vyzkoušet malování bez rukou. Překážky běžného života odhalila stanoviště s názvy Zvládání každodenních potřeb s handicapem a Nakrm se s handicapem.
Tímto článkem bychom chtěli poděkovat všem, kdo realizaci Dne humanity umožnili. Jsme vděčni zejména firmě Kateřinská zemědělská a. s. za jejich finanční dar a firmě Enovum za pomoc s propagací. Slezskému gymnáziu a paní ředitelce Ing. Miladě Pazderníkové patří dík za poskytnutí prostor a zázemí.
Poděkování samozřejmě náleží i těm, kdo nás přišli poučit a informovat: paní Bartošové a jejím přátelům ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, paní Melecké, Obrtelové a Pavelové z SPC Srdce, paní Lukšíčkové z Charity Opava, pánům Dzidovi a Muladimu z Ostravské organizace vozíčkářů, panu Vránovi, který umožnil studentům projet se na dvojkole, paní Fesslové, která nás seznámila s problematikou paralympionismu, panu Franerovi a paní Čmelíkové ze ZŠ Havlíčkova, paní Honové a Kirschnerové z MŠ Eliška, paní psycholožce Vejclové, slečně Jatelové, která mluvila o znakové řeči a předváděla ji, a v neposlední řadě rodině Peluňkových za otevřenost při sdílení jejich zkušeností ze života a výtvarné tvorby. Náš vděk ale rovněž patří panu Šindlerovi, který jménem Magistrátu města Opavy přišel náš projekt podpořit.
Chtěli bychom též vyzvednout pomoc, které se nám dostalo z řad pedagogů Slezského gymnázia. Děkujeme zejména Mgr. Martínkové za koncipování textu dopisů, jimiž jsme žádali o pomoc jednotlivé organizace a přednášející. Mgr. Mikulíkovi patří všechna čest za tvorbu časového rozvrhu Dne humanity. Mgr. Kumstát se skvěle zhostil role konferenciéra a po celý den se intenzivně věnoval našim hostům. Na korekcích a finalizaci programu se podílel Mgr. Kučera. PhDr. Kašingové děkujeme za zajištění převozu studentky s pohmožděnou rukou k lékařskému ošetření. Celá akce by však byla nemyslitelná bez aktivního zapojení všech pedagogů Slezského gymnázia, kteří garantovali koordinaci přesunů jednotlivých tříd, a pomohli tak naplnit koncepci Dne humanity podle představ organizátorů.
Je také třeba ocenit zápal organizátorů z řad studentů. Hlavní břemeno na sebe vzaly Natálie Benková, Alžběta Vitásková a Denisa Lešková ze 3. A a Kateřina Kristová ze 3. B. Všichni seminaristé se ale na svých stanovištích zhostili své úlohy na výbornou a patří jim obrovské uznání a poděkování. Speciální dík pak náleží Táni Ratajové ze 3. D, která navrhla logo Dne humanity.
Den humanity byl plánován jako den bez bariér, přičemž pořadatelé neměli na mysli pouze bariéry tělesného postižení, které brání hendikepovaným žít své životy stejně snadno jako my ostatní. Šlo také a především o to, jak odstranit bariéry v myšlení nás, tzv. zdravých. Šlo o to, abychom si všichni uvědomili, že nikdy nevíme, co nás čeká za příštím rohem. Možná tam bude stát člověk, jenž potřebuje převést na druhou stranu ulice, a my se budeme díky Dni humanity méně ostýchat nabídnout mu pomoc. A pokud nás tam potká událost, která nás rázem zařadí „na druhou stranu“, je docela dobře možné, že si díky vzpomínce na Den humanity uvědomíme, že život je tu vždy proto, aby se žil tím nejlepším možným způsobem, a že slova jako přátelství, láska, studium, úspěch a radost jsou stejně platná pro všechny.

Zdeňka Hrstková

Kategorie: Základy společenských věd