Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010

Jednotlivé části přijímacího řízení jsou bodovány a podle dosaženého součtu bodů se přepočtem pomocí koeficientů vytvoří celkové pořadí. Stanovené koeficienty jsou v souladu s procentuálním podílem jednotlivých částí přijímacího řízení.

Maximální počet bodů Koeficienty pro přepočet bodů Přepočítané body Podíl jednotlivých částí přijímacího řízení v %
Test z OSP 60 1,7 102 60
Prospěch na ZŠ 60 0,85 51 30
Vědomostní a sportovní soutěže (olympiády) 50 0,34 17 10
C e l k e m 170 170 100

Při rovnosti dosažených bodů bude přihlédnuto k:
a) výsledkům testu z obecných studijních předpokladů
b) prospěchu na základní škole
c) lepšímu (tj. nižšímu) součtu známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (u dvou cizích jazyků je vybrán lépe hodnocený) na ZŠ + sloupec 3. a 4. tabulky

Výsledky v rámci vědomostních a sportovních soutěží se nesčítají. Taktéž se nesčítají vědomostní a sportovní soutěže dohromady. Je započítáváno pouze jediné nejlepší umístění dosažené v období od září 2007 za 1. – 3. místo od okresní soutěže výše (nutno doložit diplomem apod.).

U přijímacího řízení budou brány v úvahu studijní výsledky za poslední tři klasifikační období ZŠ. Pokud uchazeč v tomto období dosáhl průměrného prospěchu 1,00, bude přijat ke studiu bez ohledu na výsledek SCIO testu. Výsledky testů budou zohledněny pouze v případě, převýší-li počet těchto uchazečů počet volných míst.

Uchazečů se speciálními poruchami učení musejí tuto skutečnost písemně doložit potvrzením akreditovaného pracoviště s udáním doporučení, která je v této souvislosti ve výuce nutno aplikovat.

Výstupní hodnocení ze základní školy není požadováno.

Kategorie: Zájemci o studium