Dny evropského dědictví 2008


14. 9. 2008 – Na sobotu 13. září 2008 připravil opavský Magistrát již tradičně svůj příspěvek ke Dni evropského dědictví. Z nabízených exkurzí si seminaristé z dějepisu vybrali návštěvu pravoslavného kostela sv. Alžběty, který je sice v jiných dnech využíván k bohoslužbám této církve, ale ostatním náboženstvím, popř. atheistům je uzavřen. Stavbu objektů na Rybím trhu inicioval a financoval řád německých rytířů (stejně jako stavbu opavské katedrály). Kostelík sv. Alžběty je jednou z těchto budov. Rohová stavba je zvenčí nápadná snad jen nízkou věží s kruhovou základnou. Původně byl objekt propojen ještě se sousedním domem, v němž byl později sklad divadelních kostýmů.
Stavba kostela spadá do 13. století, proto jsou ještě dnes patrné některé gotické prvky, např. zazděná okna v přízemí zakončená lomeným obloukem vytesaným z horniny zvané tufit. Kostelík nalezneme na známém Požárním obraze (1689) i na plánech Opavy ze 2. poloviny 18. století. V 18. století však byl objekt poprvé razantně přestavěn a získal barokní proporce. Další přestavba jej čekala v 1. polovině 19. století.
V interiéru nás upoutá především oltářní obraz sv. Alžběty Durynské z roku 1782. Namaloval ho Felix Ivo Leicher, který je rovněž autorem pláten v konkatedrále.
Pravoslavná obec, která kostelík užívá, byla v Opavě založena v roce 1947 knězem Nikolajem Domuchovským, kostelík se pro bohoslužby podařilo získat v roce 1970. Na náklady pravoslavné obce věřících zde byl instalován nový ikonostas (stěna oddělující oltářní část od prostoru pro věřící) podle vzoru ikonostasu oděského. Kostel sv. Alžběty byl vysvěcen pravoslavným metropolitou Jeho Blaženstvem pánem Dorotejem, konala se staroslověnská a česká bohoslužba.

Kivot (zde společný umělecky ztvárněný rám pro jednotlivé ikony) je ustaven na pravé straně lodi. Nalezneme v něm obraz sv. Cyrila a Metoděje, obrazy žáků velkomoravských věrozvěstů – sv. Klimenta, Nauma, Gorazda, Angelara a Sávy, a dále sv. Prokopa. Nalevo je umístěn vzácný obraz Nejsvětější Bohorodičky Svatohorské, který kostelu daroval klášter Pachomáion z řeckého Athosu.

Zajímavá je snad informace, že podle sčítání lidu z roku 1991 se k pravoslavné církvi v okrase Opava hlásilo 174 obyvatel.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis