SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

KONTAKT
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Zámecký okruh 29,
Opava 746 01 ; tel./fax: 553 710 542
slezgym@slezgym.opava.cz; rozsival@slezgym.opava.cz,

www. slezgymopava.cz

Pokyny, předpisy, zákony
– Vnitřní řád SVC Opava určený posluchačům kurzů
– Vnitřní předpis SVC Opava o vrácení kurzovného
– Sleva na kurzovném

VNITŘNÍ ŘÁD

Slezské vzdělávací centrum – SVC – bylo zřízeno dne 1. 9. 2011. Je školou
zájmovou, zvyšuje vzdělání občanů a přispívá k přípravě pro další studium
a výkon jejich zaměstnání.

A) Organizace učebního dne a školního roku, obecné zásady:

1. Vyučování ve škole probíhá podle pevného rozvrhu hodin potvrzeného
ředitelkou školy.

Vyučování podnikových kurzů probíhá v budově školy nebo přímo na pracovišti
firmy, kam lektoři dochází.

2. Výuka probíhá v odpoledních dvouhodinových kurzech (tj. 2 vyučovací
hodiny, tj. 2 x 45 minut) od pondělí do čtvrtku do 18.30 hodin.

Výuka je uskutečněna během daného školního roku, nejpozději pak k poslednímu dni měsíce září následujícího školního roku.
Úřední hodiny na sekretariátě jsou stanoveny na každý všední den
od 7.00 do 15.30 hodin.

3. Zápis do kurzů se koná zpravidla poslední zářijový týden
příslušného roku. Doplňkové zápisy probíhají zpravidla do 15. října na
sekretariátě školy. Podmínkou přijetí do kurzu je řádně vyplněná přihláška
a dodržení termínu úhrady plné výše kurzovného (nejpozději do 14 dnů ode
dne zápisu).

B) Pokyny Slezského vzdělávacího centra Opava, které jsou pro posluchače
závazné:

Na začátku školního roku seznámí lektor posluchače s vnitřním řádem školy
a předpisy uvedenými na informačních nástěnkách školy, které je nutno
dodržovat.

Posluchač je povinen řádně do kurzu docházet a v případě absence se ústně
nebo písemně omluvit. Posluchači je na jeho žádost vydáno na konci školního roku osvědčení o absolvování kurzu pouze pokud jeho absence nepřesáhne 25 % délky trvání kurzu.

VNITŘNÍ PŘEDPIS SVC OPAVA O VRÁCENÍ POPLATKŮ ZA KURZY

Podle vyhlášky MENT ČR č. 526/1992 Sb., § 5 jsou stanoveny podmínky pro
vrácení poplatků za kurzy takto:

Zápisné a celá úplata za výuku se posluchačům vrací pouze v případě, že
škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě s posluchačem o přeřazení
do jiného kurzu. Celá úplata za výuku se též vrací posluchači, který se odhlásil
nejpozději v den před zahájením kurzu. Zápisné se mu nevrací.

Poplatek ani jeho část za kurz, ze kterého se posluchač odhlásil v jeho
průběhu, se nevrací.

SLEVA NA KURZOVNÉM

Navštěvuje-li posluchač více kurzů, má nárok na slevu. Pokud
navštěvují naše kurzy dva a více rodinní příslušníci, má druhý a další
příslušník rovněž nárok na slevu. V těchto případech výše slevy činí 500 Kč.

Pro zaměstnance a studenty Slezského gymnázia je poplatek za kurz o 1000 Kč nižší.

Slevy není možné kombinovat.

Kategorie: Slezské jazykové centrum