Stanovy Studentského parlamentu Slezského gymnázia Opava

1. Členství ve Studentském parlamentua) Členem Studentského parlamentu (dále jen SP) se může stát kdokoli ze studentů Slezského gymnázia (dále jen SG), jenž je delegován třídou, ve které studuje, nebo který o členství v SP požádá.
b) Členství v SP je dobrovolné – každý člen má právo kdykoli se vzdát svého mandátu.
c) Každá třída smí delegovat do SP nejvýše 8 svých zástupců. Formu zvolení svých zástupců ponechává SP plně na příslušné třídě gymnázia.
d) Člen SP musí složit slib ve znění: „Slibuji, že se budu řídit stanovami SP a svůj mandát budu používat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
e) Členství může být poslanci SP odebráno v případě 3 neomluvených neúčastí na zasedání SP. Podmínkou členství v SP je účast na nejméně 60 % zasedání ze všech v příslušném školním roce.
f) Absenci zapisuje vedením pověřený člen SP. Zápis absence bude přiřazován k zápisu ze zasedání SP a bude veřejně přístupný.
g) Z neúčasti se člen SP omlouvá před zasedáním SP nebo jeden vyučovací den po zasedání SP a to vedení SP nebo vedoucímu zasedání. V případě nepřítomnosti člena SP ve škole v den zasedání SP se smí člen omluvit na nejbližším zasedání SP.
h) Členství v SP smí být v případě porušení výše stanovených podmínek odebráno. O ukončení členství rozhodují členové SP na svém nejbližším zasedání. Odvolaný člen má právo se na tomto zasedání obhajovat.

2. Struktura SP

a) V čele SP stojí předseda. Vedení SP dále tvoří 2 místopředsedové. Zbylí členové spolu s vedením a předsedou jsou poslanci SP.
b) Vedení SP je voleno zpravidla jednou ročně na prvním zasedání v měsíci říjnu. Délka mandátů je tedy zpravidla jeden školní rok.
c) Volba vedení a předsedy SP je tajná. Do vedení SP smí kandidovat pouze členové SP. Před vlastní volbou vedení SP je dán kandidátům prostor, v němž sdělí, co od nich mohou ostatní členové SP očekávat.
d) Volba předsedy je dvoukolová, přičemž do druhého kola postupují pouze dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola. Předsedou se stane ten, který získá většinu hlasů přítomných členů SP.
e) Volba místopředsedů je jednokolová. Místopředsedy se stanou ti dva kandidáti, kteří pří volbě místopředsedů získají nejvíce hlasů.
f) V případě, že vedení SP (nebo někteří členové vedení SP) neplní své povinnosti, smí být v průběhu roku odvoláno(i). Odvolat ho lze pouze písemnou formou anebo přímo na zasedání SP. K odvolání je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech poslanců.

Kategorie: Studentský parlament