Exkurze dějepisného semináře


Dne 22. dubna 1945 začalo osvobozování Opavy. Této události jsme chtěli vzpomenout návštěvou míst, kde se vlnila fronta opavsko-ostravské operace. Zamířili jsme tedy do Milostovic nedaleko našeho města. Zde se totiž skupina nadšenců…
sdružená v Klub vojenské historie již několik let pokouší uvést do původního stavu jeden z objektů prvorepublikového opevnění – pěchotní srub OP-S 25 „U trigonometru“. Že již odvedli kus práce, dosvědčuje značný počet návštěvníků, kteří zde najdou opravdu množství dokladů o vojenské technice z doby před 2. světovou válkou. Občanské sdružení také pořádá bojové ukázky – aktuálně se jedna z nich chystá na 1. září 2007.


Před pevností nás zarazí informace, že byla vystavěna během 6 dní. Práce však probíhaly nepřetržitě, ve dne i v noci. Bylo spotřebováno 1 807 m3 betonové směsi speciálního složení, která je spojena se jménem profesora Bechyně. Kolik železných prutů je zalito uvnitř, se mi nepodařilo zjistit. Stropnice, tedy železobetonová deska nad prostory srubu, je silná 2,5 m.


Objekt byl projektován jako dvoupodlažní – přízemní prostory jsou vesměs určeny k bojové činnosti, v podzemním podlaží uvidíte obytné místnosti a skladovací prostory, ale také technické zázemí. O vše se starala v době po mobilizaci posádka 37 mužů, mimo bojovou pohotovost byl stav snížen na
polovinu a mužstvo z opavských kasáren se zde pravidelně střídalo na „směny“.
Pro pevnost obranného charakteru jsou typické střílny odvrácené od hranic státu a určené pro boční palbu, aby se jednotlivé objekty mohly v případě napadení navzájem podpořit. Klub vojenské historie již získal řadu exponátů z výzbroje srubu. Obě střelecké místnosti jsou vybaveny těžkými a lehkými kulomety, chybí zatím pevnostní kanóny. Podél stěn leží vyrovnané bedničky na náboje, objevíme i další pomocnou techniku (plničky nábojových pásů, náhradní díly v originálních bednách, …)


Každý z návštěvníků je malinko zaskočen místnostmi pro posádku. Soukromí si zde mohl dovolit pouze velitel (naše díky patří neznámému muži, který právě tuto neděli neodmítl naši prosbu o pózování ve velitelské ubikaci ☺). Ostatní posádka utužovala svou soudržnost neustálým kontaktem – kde se taky v podzemí „zašít“? V největší místnosti najdeme 12 lůžek, což znamená, že odpočívat mohla vždy jen polovina vojáků. Na zadní posteli nás překvapil
maskot pevnosti – plyšový méďa; podle průvodce pana Jiřího Ondery prý zjistili, že ho zde vojáci skutečně měli. Proto sehnali podobného, aby dosáhli co největší autenticity. Raritou jsou v objektech opevnění vybudované záchody – se záchodovou mísou a splachováním, tato na svou dobu vymoženost byla z hygienických důvodů nutností. Ve skladu proviantu jsme byli upozorněni na desetilitrový demižon, z něhož se prý bohužel odpařil rum, který byl předepsanou součástí zásob posádky.

V podzemní části se dále nacházejí filtrovna a strojovna. Objekt musel mít zabezpečen stálý přísun čerstvého vzduchu. Filtrovna jej ohřívala a čistila od případných zdraví škodlivých látek. Zároveň se zde stroje staraly o odsávání zplodin vzniklých při střelbě. Ve strojovně stál dieselagregát, který ale měl sloužit až v případě spuštění bojových akcí. Pravidelně se jeho stav prověřoval zkouškami, ale jinak si vojáci v pevnosti svítili petrolejkami a přitápěli vařiči. Každá ze staveb pevnostního systému měla být soběstačná v zásobování vodou. Také srub, který jsme navštívili, má svou studnu, a to právě ve strojovně. Dnes je bohužel zanesená, a proto nefunkční.

Na závěr perlička: pěchotní srub U trigonometru nebyl v době, kdy Mnichov zbavil Československo jeho pohraničí, ještě osazen ocelolitinovými zvony. Němci ale z podobných pevností zvony odinstalovali a přivezli je do Milostovic, aby se na tomto objektu mohly cvičit jejich ženijní jednotky. Tak přišel srub ke zvonům, které mu vlastně nepatří. Ale nadšenci z Klubu vojenské historie jsou jistě za tento malý podvůdek rádi.

Poslední větou nezbývá, než pozvat všechny zájemce k individuální prohlídce. Otevřeno je vždy v neděli od 14 hodin. Doporučujeme šesti až desetičlenné skupiny!

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis