4.C reprezentovala Slezské gymnázium při výjimečné příležitosti


15. 2. 2007 – Ve středu 14. února 2007 jsme jako sociální partner Slezské univerzity v Opavě byli zváni na neobvyklou akci – ve slavnostním sále Minoritského kláštera na Masarykově ulici převzal docent JUDr. Petr Pithart čestnou hodnost doctor honoris causa, udělený právě opavskou vysokou školou. Slezské gymnázium při této příležitosti reprezentovala třída 4.C, kterou je třeba za skvělé vystupování opravdu pochválit.

Slavnostní fanfáry doprovázely důstojný příchod akademických hodnostářů univerzity a hostů, již reprezentovali další vysoké školy, české i ze zahraničí. Samet slavnostních talárů, kožešiny, zlaté insignie škol – skutečně velkolepá podívaná. Akademický senát zasedl v prvních řadách auditoria, vedení Slezské univerzity na tribuně, hosté po stranách jeviště.
Slova se ujal prorektor Rudolf Žáček, který představil kandidáta titulu Vědecké radě, Senátu SU i ostatním přítomným. Rektor pak návrh na udělení několika slovy schválil. Řízení aktu pak převzala promotorka univerzity, která latinsky oznámila, jaké důvody vedou Slezskou univerzitu k tomu, že přijímá do svých řad docenta Petra Pitharta jako čestného doktora.

Součástí akce byla také doktorská přednáška oceněného s názvem Regiony v čase tekutosti. V ní doctor honoris causa Petr Pithart vyzdvihl úlohu regionů v procesu globalizace Evropy a světa a pozici univerzit jako garantů rozvoje regionálních tradic. Každá univerzita je – ať si to připouští, či ne – ovlivněna místem, které je jejím sídlem. Slezská univerzita je toho jasným dokladem. Před jejím vznikem, o nějž se mimochodem docent Pithart také významnou měrou zasloužil, zůstávalo Slezsko na okraji zájmu. Teprve učitelé naší vysoké školy ve své neodmyslitelné roli badatelů zpřístupnili veřejnosti informace o Slezsku, a to nejen českém, ale také polském a německém. Svědčí o tom bohatá publikační činnost týkající se regionu.

Na závěr zaznělo několik skladeb v podání univerzitního komorního sboru. Slavnost byla u konce – na závěr nemohla chybět studentská „hymna“ Gaudeamus. Vedení Slezské univerzity, Akademický senát i hosté se důstojně vzdálili. Po nich odcházeli ostatní přítomní. A žáci 4.C s novými poznatky, ale také s lechtavým pocitem, že až se příště ocitnou v těchto slavnostních prostorách, budou v centru pozornosti právě oni – pomalu půjdou uličkou mezi sedadly vpřed až na vyvýšené podium, kde jim ředitelka naší školy a třídní předají maturitní vysvědčení. Snad si i v této emocemi naplněné chvíli vzpomenou na slavnost, při níž v půli února tak skvěle reprezentovali Slezské gymnázium.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Spolupráce se Slezskou univerzitou