Sdružení rodičů studentů gymnázia

Sdružení má formu občanského sdružení, jehož členy se stávají rodiče žáků školy, pokud se pro členství rozhodnou a přispějí na konto Sdružení.V současné době je stanoven roční příspěvek ve výši 500,-Kč.

Cílem činnosti Sdružení je přispívat k vytváření podmínek pro zkvalitnění školní výuky a k rozvoji duševních a fyzických schopností žáků školy, zejména pak:

· organizačně i finančně napomáhat mimoškolním aktivitám žáků
· zabezpečovat prostředky pro oceňování žáků za vynikající studijní výsledky
· organizačně i finančně napomáhat při významných akcích souvisejících se studijní činností žáků
· organizačně a finančně podporovat aktivity, které vedou ke zvyšování kulturní úrovně žáků

Z prostředků Sdružení bývají hrazeny zejména tyto akce:

– autobusová přeprava žáků 1. ročníku na lyžařský výcvik do Jeseníků
– autobusová přeprava žáků 3. ročníku na sportovní turistický kurz
– věcné odměny pro žáky na školní kola olympiád a různé soutěže pořádané školou
– úhrada nákladů spojených s reprezentací školy na okresních, krajských a republikových soutěžích (výtvarné, divadelní, sportovní …)
– v rámci školních výletů a exkurzí příspěvky na úhradu vstupného do památkových objektů, divadel a pod.
– úhrada startovného na sportovní soutěže a registračních poplatků na další soutěže, které jsou podmínkou účasti, na kterých je reprezentována naše škola včetně příspěvků na jízdné na tyto soutěže
– úhrada nákladů spojených se zhotovením pamětních listů a obalů na maturitní vysvědčení
– příspěvek žákům na divadelní a filmová představení organizovaná školou u příležitosti různých výročí
– nákup věcných odměn pro nejlepší žáky 4. ročníků
– úhrada pronájmů místností na slavnostní zahájení školního roku pro 1. ročník a předání maturitních vysvědčení 4. ročníku
– opravy a nákup lyžařského materiálu, který si mohou zájemci z řad žáků 1. ročníku zapůjčit na lyžařský výcvik
– nákup učebnic a odborné literatury do studovny, která bude vybudována pro žáky naší školy
– nákup učebních pomůcek sloužících ke zlepšení výuky
– administrativní výdaje spojené s činností Sdružení

O využití finančních prostředků a výši příspěvků rozhoduje výbor Sdružení.

Kategorie: Aktuality