Poradenské služby

Výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Weiglhoferová
553 710 542
email: weiglhoferova(at)slezgymopava.cz

Konzultační hodiny:
Úterý 8.00 – 9.30, středa  8.00 – 8.45

Preventistka sociálně-patologických jevů

Mgr. Kamila Tkáčová
553 710 542
email: tkacova(at)slezgymopava.cz

Konzultační hodiny:
Pondělía čtvrtek 7.30 – 8.00

Na Slezském gymnáziu působí od školního roku 2005/2006 „Preventivní tým“
ve složení: Ing. Milada Pazderníková, Mgr. Kamila Tkáčová, Mgr. Lenka Weiglhoferová,
Mgr. Magda Hrstková

Obsah poradenských služeb

Pro učitele, žáky, rodiče a širokou veřejnost jsou zajišťovány poradenské
služby přispívající zejména k:

a) prevenci školní neúspěšnosti,

b) primární prevenci sociálně patologických jevů,

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou
podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků
se sociálním znevýhodněním,

e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně
pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Poradenské služby jsou poskytovány v souladu s novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, v aktuálním znění.

Kategorie: Hlavní nabídka